Schakeling is geplaatst op 16 mei 2006
Knikkerspel.
Knikkers en stuiters, kunnen op verschillende manieren in een spel gebruikt worden. Met deze electronische-variant is het de bedoeling om de knikker of stuiter dusdanig te werpen, dat deze na het uitrollen zich zo dicht mogelijk bij een terugkaats-element bevindt. Hierbij maakt het niet uit of de geworpen knikker/stuiter DIRECT of NA terugkaatsing zijn eindpositie bereikt. De electronische nabootsing in de electronische-variant gebeurt via een LED-kolom en een up/down-teller. Het werpen van de knikker vindt plaats via het indrukken van de START-drukknop, de tijdsduur gedurende welke de drukknop 'ingedrukt' wordt bepaald de beginsnelheid van de knikker en is derhalve de behendigheids-factor van dit electronische spel. Direct na het indrukken van de 'start'-knop, begint LED2 te branden en dooft LED1, vervolgens gaat LED3 branden en dooft LED2 enzovoorts. In de schakeling is een 'uitrol'-effect ingebouwd, waarbij na enige tijd de snelheid afneemt om uiteindelijk NUL te worden waarbij er één LED blijft branden. De 'muur' voor de terugkaatsing is gevormd door de LED's 17,18 en 19 deze drie LED's branden constant. Na het indrukken van de 'reset'-drukknop zal LED1 gaan branden, ten teken dat de knikker in de beginpositie ligt. Nu de electronica, bij het indrukken van de START-knop zal een oscillator in werking treden welke pulsen levert aan de vierbits up/down-teller. De tijdsafhankelijke tellerinformatie zorgt ervoor dat één van de 16 uitgangen geactiveerd is, waarbij de corresponderende LED zal branden. Verder zijn er logische stuursignalen nodig om te zorgen voor een juiste telvolgorde. Na verloop van tijd neemt de osscillator-frequentie af, waarmee het uitrol-effect verkregen is. Uiteindelijk zal één LED blijven branden, hetgeen de score van de speler op dat moment zal zijn. De oscillator welke de pulsen levert na indrukken van drukknop(S2) is opgezet rond de transistoren(T1 en T2), welke samen een asabiele multivibrator vormen. De laadtijd van de condensatoren(C1 en C2) bepalen de oscillatorfrequentie in combinatie met de instelling van de constante stroombron rondom transistor(T3). Wanneer drukknop(S2) ingedrukt wordt, zal condensator(C3) worden geladen. Hoe hoger de spanning over condensator(C3) des te groter de stroom door transistor(T3) zal zijn en evenredig daaraan is de frequentie, maar ook des te langer het duurt voordat condensator(C3) straks ontladen is. Via instelpot(P1) is de laadtijd en dus de 'ROLDUUR' instelbaar. (ik heb bewust gekozen voor staande instelpots(zonder asjes) om het gemakkelijk verstellen van de instelpots gedurende het spel tegen te gaan). Instelpot(P2) is voor het instellen van de ontlaadtijd hetgeen het 'UITROL'-effect geeft. Verder is via instelpot(P3) de stroom door transistor(T3) instelbaar, hetgaan de 'LOOPSNELHEID' van de LED's aanpasbaar maakt. Op de collector van transistor(T2) staat min of meer een bloksignaal, welke door de beide schitt-triggerpoorten(IC7a en IC7b) 'opgepoetst' worden. De up/down-teller welke zich bevindt in Integrated Circuit(IC8) bezit twee tel-ingangen eentje voor 'optellen' en eentje voor 'aftellen'. Welke van de telingangen het uitgangssignaal krijgt, hangt af van de toestand van de R/S-flipflop welke gevormd wordt door de poorten(IC1c en IC1d). Wanneer de uitgang van poort(IC1c) 'hoog' is zal er afgeteld worden en wanneer de uitgang van poort(IC1d) 'hoog' is opgeteld. De sturing van de R/S-flipflop gebeurt door de poorten(IC6a en IC6b). Zodra de logische toestand van de uitgangen(Qa,Qb,Qc en Qd) van Integrated Circuit(IC8) '0000' is, zal ook de uitgang van poort(IC6a) '0' zijn. Deze negatieve spanningssprong (1 / 0) zal via weerstand(R5) gedifferentieerd worden, en zorgen dat poort(IC1d) 'hoog' wordt waardoor de pulsen via poort(IC2a) de 'up'-ingang van het Integrated Circuit(IC8) zullen bereiken. Er wordt dan 'opgeteld'. Op dezelfde wijze springt de uitgang van poort(IC6b) vanuit de status 'hoog'(1) naar 'laag(0), zodra de tellerstand van de uitgangen van Integrated Circuit(IC8) '1111' worden. Deze spanningsspron zal in dit geval zorgen dat de pulsen nu via poort(IC2b) de 'down'-ingang van Integrated Circuit(IC8) bereiken waarna er dus 'afgeteld' zal worden. Wanneer er op de drukknop 'reset'(S1) wordt gedrukt, zal direct de telinformatie van het Integrated Circuit(IC8) worden 'gereset' en zal de beginstatus 'optellen' weer aangenomen worden. Ik heb gekozen in de printlayout voor een gecombineerd logica/uitlees-systeem op één print, u kunt natuurlijk ook het uitleesdeel op een aparte print onderbrengen en deze middels vebindingen koppelen zodat u bijvoorbeeld het uitleesdeel oplopende bovenop een kastje monteert om een leuker rol-effect te generen. .
0369.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster