Schakeling is geplaatst op 11 april 2014

Vertragingslijn voor audio met SAB512D chip.
In de muziekwereld, is het vertragen van audiosignalen een gangbaar begrip. Een "vertragingslijn" kan goed worden toegepast in bijvoorbeeld een NAGALM , ECHO-situatie en is handig bij OMROEP-installaties en dergelijke. De meest eenvoudig opgezette en relatief goed werkende vertragingslijn, maakt gebruik van een zogenaamd emmertjes-geheugen. Laat het Integrated Circuit: SAD512D nu voor dit doel een volledig emmertjesgeheugen bevatten. Vandaar dat deze schakeling ook is uitgerust met dit Integrated Circuit, waarbij deze uitvoering 512 emmertjes en een interne klok-driver bevat. Er zijn ook uitvoeringen bestaande uit 1024 emmertjes. In principe bestaat de vertragingslijn uit een drietal Integrated Circuits (IC3, IC4, IC5) en de daaromheen geplaatste componenten. Wanneer u het audiosignaal aanbiedt op weerstand(R14), dient deze via OpAmp(IC3) een gelijkspanningscomponent te verkrijgen om rechtstreeks op de INGANG van het Integrated Circuit(IC4) te kunnen worden aangeboden. Om de interne klokfrequentie van (IC4) op te kunnen wekken, worden een viertal-NAND poorten (IC5A t/m IC5D) gebruikt. Via instelpot(P3) is de klokfrequentie in te stellen tussen 10....100 kiloHertz. Omdat de interne klok-driver van het SAB512D Integrated Circuit, deze frequentie door 2 deelt zal de bemonsteringsfrequentie van het emmertjes-geheugen tussen 5 en 50 kiloHertz liggen. Uit voorgaande volgt dat de vertragingstijd volgens de formule Td = n / 2Fc zal zijn. En omdat n het aantal emmmertjes is zal de vertragingstijd MAXIMAAL 512/2Fc kunnen zijn, hetgeen in de praktijk neerkomt op een te variëren tijd van maximaal 51,2 en minimaal 5,1 milliseconden. De maximale frequentie van het ingangssignaal welke door de schakeling kan worden verwerkt is gelijk aan de helft van de bemonsteringsfrequentie en varieert dus tussen 2,5 en 25 kiloHertz. Via Instelpot(P2) worden de uitgangsspaningen van het laatste en op één na laatste geheugenelement(emmertje 512 en 511) zodanig met elkaar gecombineerd dat de klokfrequentie zoveel mogelijk onderdrukt is. Instelpot(P1) wordt afgeregeld op minimale vervorming, bij een zo groot mogelijk ingangssignaal (maximaal 1 Volt(toptop)). Indien u een oscilloscoop bezit, is de afregeling correct op het symetrisch clippen van het uitgangangssignaal. Het uitgangssignaal welke beschikbaar is op het knooppunt(C4 en R26) zal het kloksignaal niet volledig onderdrukt hebben. Om dit uiteindelijk toch volledig onderdrukt te krijgen, is het verstandig om het vertraagde uitgangssignaal te laten volgen door een laagdoorlaatfilter. Dit als een vierde-orde Butterworth opgezettte filter heeft een -3 decibel kantelpunt, welke in de buurt van 2,5 kiloHertz zal liggen en is opgebouwd rond de OpAmps(IC6 en IC7) en hun randcomponenten. Het volledig vertraagde signaal, met volledige onderdrukking van het kloksignaal is beschikbaar op de TULP-aansluitplug UITGANG. Het is heel goed mogelijk dat het ingangssignaal delen bevat welke een hogere frequentie bezitten dan de halve bemonsteringsfrequentie, waardoor ongewenste mengproducten in het uitgangssignaal optreden in de vorm van een zogenaamde fold-over vervorming. Om dit soort vervormingen het hoofd te kunnen bieden, is het raadzaam om net zoals de uitgang ook de ingang van een gelijk opgezet laagdoorlaat vierde-orde Butterworth-filter te voorzien. Dit filter is opgezet rond de OpAmps(IC1 en IC2) en hun randcomponenten. Kort samengevat bestaat de schakeling uit een "INGANG"-aansluitplug, gevolgd door een laagdoorlaat-filter, de vertragingslijn, gevolgd door een laagdoorlaatfilter en uiteindelijk een "UITGANG"-aansluitplug. De OpAmps dienen te worden voorzien van een PLUS en MIN 15 Volt voeding. De NAND-poorten en het emmertjesgeheugen behoeven alleen een PLUS 15 Volt voeding en de 0(NUL). De voeding dient normaal te zijn afgevlakt en zal met ongeveer 250 milliAmpére stroom ruim voldoende zijn.
0202.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster