Schakeling is geplaatst op 01 mei 2013
Stereo ruisfilter voor zwakke zenders.
Vaak treedt er bij stereo-ontvangst van bijvoorbeeld een zwakke (locale) FM-zender (al dan niet legaal) een behoorlijke RUIS op. Wanneer er dan wordt omgeschakeld naar MONO-ontvangst, verdwijnt veelal de hinderlijke ruis. Dit fenomeen zal vaak veroorzaakt worden omdat de ruis in linker- en rechter-kanaal gecorreleerd is, dit betekend eigenlijk dat er in beide kanalen een grote ruiscomponent aanwezig is. Hierbij zijn de ondelinge ruisbijdragen in tegenfase, waarbij dit opgeheven zal worden bij omschakeling naar MONO. Door uitsluitend voor hogere frequenties de linker en rechter signalen bij elkaar op te tellen, wordt enerzijds een behoorlijke reductie van de ruis bereikt, terwijl anderzijds het stereobeel merendeels behouden zal blijven. Voorgaande is nu precies wat deze schakeling doet. Samengevat, bestaat de schakeling uit een serieschakeling van twee emittervolgers (transistor T1 en T2) voor zowel het linker- als het rechter-kanaal. Via de drievoudige OMSCHAKELAAR (S1) worden tussen de overeenkomstige punten van beide deelschakelingen een drietal condensatoren(C3, C4 en C5) geschakeld. De weerstanden(R9, R10 en R11) worden gebruikt voor het onderdrukken van de omschakel-klikken. De spanningscomponenten van de LINKS en RECHTS-signalen met frequenties hoger dan ongeveer 8 kHertz worden, wanneer deze onderling in tegenfase zijn kortgesloten door de filterwerking van de condensatoren(C3,C4,C5) en de weerstanden(R2,R3,R4,R17,R18,R16). Spanningscomponenten van LINKS en RECHTS-signalen, welke onderling in fase zijn (ook wel aangeduid als "common-mode component") worden onafhankelijk van de frequentie doorgelaten. Om een verhoging of verlaging van de STEREO-MONO-crossover frequentie te krijgen is het EVENREDIG verlagen of verhogen van de capaciteit van de condensatoren(C3,C4 en C5) voldoende. Via de aansluitbussen IN_L , UIT_L en IN_R , UIT_R kan dit ruisfilter eenvoudig tussengeplaatst worden. De voedingsspanning welke tussen 15 en 30 Volt mag liggen is niet kritisch, waarbij een stroom van 300 milliAmpére ruimschoots voldoet.
0152.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster