Schakeling is geplaatst op 25 april 2013
Correctie-voorversterker voor een platenspeler met Magneto Dynamisch (MD)-element.
Vinyl-grammofoonplaten worden gesneden volgens de RIAA-karakteristiek. Als gevolg hiervan, worden vaak de noodzakelijke versterking van een weergave-versterker over het hoofd gezien omdat bij het snijden een 0 decibel bij 1 kHertz als norm gehanteerd wordt. Deze norm levert een uitwijksnelheid van 22 millimeter/seconde op. De meeste Magneto Dynamische (MD)- afspeel elementen hebben een gevoeligheid welke kan variėren tussen ongeveer 0,5...2,5 milliVolt/centimeter/seconde. Hierdoor zal de tijdens het snijproces gehanteerde 0 decibel-norm een afwijking van ongeveer 1...5 millivolt geven op de door het MD-element afgeven spanningsniveau. Wanneer we bij het minst gevoelige MD-element de uitgangsspanning op 100 millivolt (0 decibel) willen brengen, zal bij een 1 kHertz signaal de versterking 100x oftwel 40 decibel moeten zijn. Bij een signaal van 20 Hertz, moet de versterking ongeveer 60 decibel of wel 1000x zijn. Omdat er ook nog sprake is van een tegenkoppelfactor welke globaal een 20 decibel is. Omdat voor de versterking een open-loop versteking noodzakelijk is, komt het er op neer dat bij de lage signaal-frequenties, een versterking van 80 decibel of 10000x nodig is. Deze versterking is via een 'twee-transitor'-versterker moeilijk te realiseren, echter het integrated Circuit SN76131 of de µA739 zijn speciaal voor dit doel ontwikkeld en bevatten een dubbele audio voorversterker. Tevens zijn deze Integrated Circuit dusdanig opgezet, dat in combinatie met de overige componeten er een 10 decibel overcapaciteit is. Om de maximale spanning welke een MD-element af kan geven te bepalen, is er uitgegaan van het meest gevoelige element, welke bij 0 decibel en een 1 kHertz signaal een spanning van 5 milliVolt afgeeft. De hedendaagse vinyl-platen hebben veelal een beduidend hoger maximaal toegestaan niveau dan 0 decibel, waarbij signalen van 1...5 kHertz ongeveer 30 milliVolt op het gevoeligste MD-element opleveren. De correctie-voorversterker welke hier beschreven wordt, moet dit signaal wel goed kunnen afhandelen. Hierbij moet ook nog de nodige oversturings-ruimte aanwezig zijn, om de in de toekomst (gevoeliger MD-elementen) te kunnen blijven gebruiken. De oversturingsgrens voor dit ontwerp met de gebruikte dimensionering, ligt op 80 milliVolt. In deze zogenaamde RIAA-correctie-voorversterker waarin, waarin het voorgaande Integrated Circuit is opgenomen is ook de ingangsbrom van belang. Om bij een gemiddels MD-element een bromafstand van ongeveer 60 decibel te bereiken, mag de ingangsbrom niet meer dan 1 microVolt bedragen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er goed afgeschermde kabels (platenspeler/voorversterker/eindversterker) worden gebruikt. Daarbij dient ook een goed afgevlakte voedingsspanning voor de correctie-voorversterker te worden gebruikt. De specificaties van het Integrated Circuit, laten zien dat bromgevoeligheid van 50 microVolt/Volt van toepassing is. Voor onze 1 microVolt ingangsbrom, komt dit neer op een voedingsrimpel van 20 milliVolt. In de bespreking van het schema, wordt hierop teruggekomen. Schema van de correctie-voorversterker met RIAA eigenschappen. De open-loop frequentie-karakteristiek wordt ingesteld via de combinatie(C4/C6/R3) voor het rechter-kanaal en de combinatie(C2/C5/R1) voor het linker-kanaal. De eigenlijke RIAA-correctoe wordt voor het rechter-kanaaal verzorgd door de combinatie(C12/C14/R7/R9/R14) en voor het linker-kanaal door de combinatie(C11/C13/R6/R8/R11) terwijl de weerstanden(R13 en R10) de gelijkspanning-instelling vastleggen voor de beide kanalen. Met de gegeven waarden wordt de RIAA-kromme binnen de 1 decibel grens gevolgd. De beide ingangscondensatoren(C10 en C7) mogen absoluut geen grotere waarden bevatten, omdat er dan ongewenste inschakelverschijnselen (inschakel-ploppen en dergelijke) kunnen optreden. Met de gebruikte component-waarden is de lage-tonen (-1 decibel bij 20 Hertz) correct ingesteld. Eerser is aangegeven dat de voedingsrimpel KLEIN moet zijn (vanwege de ingangsbrom). Een normaal gestabiliseerde voeding is goed te gebruiken, maar een eenvoudige "ruw"-afgevlakte voeding zal veelal wel aardig wat brom opleveren. Voor dat soort situaties is spanningsregelaar(IC2) geplaatst, zodat er zekerheid is over een goede werk-spanning.
0151.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster