Schakeling is geplaatst op 21 februari 2013
Rad van Fortuin (met LED-uitlezing).
Deze schakeling is eigenlijk een variant van een electronische dobbelsteen, met als verschil dat eer 11 verschillende worpuitkomsten mogelijk zijn. Het draaien van het Rad van Fortuin vindt plaats, door het kortstondig indrukken van drukknop(S1)welke START als bijschrift heeft. Door de bediening van de start-knop, komt pen 1 van het (IC3A) via weerstand(R2) rechtstreeks aan de 5 Volt voedingsspanning te liggen. Hierdoor start de oscillator in het intergrated Circuit (IC3) en worden er blokvormige pulsen naar pen 14 van de vier-bits-teller (IC2) gevoerd. De oscillator stopt direct na het loslaten van van drukknop(S1). Het teller-Integrated Circuit(IC2) TELt de hoeveelheid aangeboden pulsen, welke de astabiele multivibrator tijdens het open staan van drukknop(S1) geproduceert heeft. De oscillatie-frequentie is met de gebruikte componenten dusdanig hoog gekozen, dat de tellerstand van Integrated Circuit(IC2) onmogelijk kan worden gemanupileerd door de drukknop(S1) een bepaalde tijd ingedrukt te houden. De vier-bits informatie welke (IC2) oplevert wordt rechtstreeks naar de BCD-decimaal omzetter (IC1) gebracht. Zo lang de tellerstand DCBA (uitgangen van IC2) kleiner of gelijk aan 1001 is, zal slechts één van de tien aanwezige uitgangen (O0 t/m O9) van (IC1) LAAG. Met andere woorden, zal er maar één LED gaan oplichten. Is nu bijvoorbeeld de tellerstand van (IC2) gelijk aan DCBA = 0110 dan zal uitgang (O6) van (IC1) LAAG zijn en zal LED7 oplichten. Intergrated Circuit (IC1) decodeert echter maar 10 van de 16 mogelijke tellerstanden; bij de standen 1010...1111 zijn alle 10 de uitgangen van (IC1) HOOG en zal er dus GEEN LED oplichten. U kunt deze telleruitkomsten als een onvolkomenheid BENUTTEN door deze uitkomsten te intepreteren als het moeten OVERSLAAN van een beurt. Indien u echt alle ZESTIEN mogelijke posities wil weergeven, zal Integrated Circuit(IC1) de SN7445N moeten worden vervangen door een SN74154N welke een 4-16 line decoder/demultiplexer is. LET OP: dit is een 24 pens Integrated Circuit in plaats van de 16 pennen welke het huidige Integrated Circuit heeft. Tevens dient u een extra Zestal LED's en voorschakelweerstand toe te voegen. Zodat u een 16 vlakken Rad van Fortuin/electronische dobbelsteen heeft. In de opzet van de schakeling is een 220 Volt~ netvoeding meegenomen, u kunt ook jiezen om de schakeling te voeden met een 9 Volt batterij of accu. In dat geval kunt u de glaszekering(F), de transformatoe(TR) en de vier dioden(D1 t/m D4) achterwege laten. Vanzelfsprekend zal de printlayout ook kleiner worden, echten bedenk wel dat wanneer de batterij LEEG is het Rad van Fortuin dan NIET zal werken. Schakelaar(S2) de AAN/UIT schuifschakelaar, dient dan tussen de +-aansluitng van de batterij/accu en het knooppunt (D1.D2,+C2) te worden geplaatst.
0128.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster