Schakeling is geplaatst op 07 maart 2012

Uitgebreid alarm gebasseerd op twee bovenste schakelingen uit deze groep + uitbreidingen.

Wanneer u op de afbeelding van deze schakeling klikt, zult u helemaal onderaan een blokindeling van dit uitgebreid alarm zien. Het alarm bestaat uit een IN/UIT-vertraging+pulsonderdrukking gedeelte, daarna komt het zelfafschakelende gedeelte (hetgeen beschreven is bij schakeling 0019 de tweede van boven in deze groep), Daarna volgt de relais-sturing (gebruikt in de drie bovenste basisschakelingen in deze groep), Daarna volgt het PANIEK-gedeelte (beschreven in de derde schakeling van boven in deze groep) en als laatste volgt een inbraak-registratie gedeelte met een geluids-signalering. Als een inbraak-alarm in de Actief/Standby mode is geplaatst, vormt het passeren van een "bewaakte"-deur een probleem omdat het alarm in werking treedt wanneer u het beveiligde pand wilt verlaten. Hetzelfde is van toepassing op het binnegaan van een beveiligd pand. Dit alarm is voorzien van een IN/UIT-tijdsvertraging, waardoor u ongeveer 25 seconden tijd heeft om het pand te velaten of binnen te gaan en het alarm uit te schakelen of te resetten. Deze tijd is te verlengen door de waarde van condensator C1 te verhogen. De tijd is 0,5 seconde per µF, waarbij de waarde van weerstand R2 gelijk blijft. Er wordt nu gebruik gemaakt van een als zelfhoudend schakelaar (poort IC3A), waarbij de uitgang van deze poort via een tijdvertragingsnetwerk R4/C7 en R7 naar de ingang van poort (IC3C) wordt geleid. Dit gedeelte werkt als volgt: Zodra er spanning op de schakeling via sleutelschakelaar (S1) worden de detectie-schakelaars (S2,S3) vrijgegeven, met uitzondering van schakelaar (S7). Deze blijft gedurende een ingestelde tijd (via C1/R2) GEBLOKKEERD. Hiermee is een overneem-situatie voor schakelaar S7 gemaakt, welke nodig is om het pand te verlaten of te betreden. In deze toestand wordt de uitgang van poort (IC3A) LAAG gehouden. Wanneer aan het einde van de tijdsperiode, schakelaar S7 vrijgegeven is en bediend wordt zal de uitgang van poort (IC3A) direct HOOG worden en zal via de werking van diode(D2 in combinatie met poort IC3B)HOOG blijven. De uitgansspanning zal via het tijdvertraginggingsnetwerk (R4/C2) naar de ingang (pin 8) van poort IC3C gebracht worden. Ook deze tijdvertraging is gebasseerd op 0,5 seconde per µF van C2 bij een gelijke waarde van weerstand(R4). Na de tijdsvertraging zal de ingang van poort IC3C HOOG worden, en zal het alarm gaan werken. De werking van de kring rondom (S2,S3, IC3C en IC3D) staat beschreven in de schakeling 0017: "Bassischakeling eenvoudig zelfhoudend inbraakalarm" binnen de hoofdgroep ALARMERING. LET OP, het is erg belangrijk dat het UIT-contact van sleutelschakelaar S1 aan NUL gelegd wordt, omdat anders de tijdsbepalende condensatoren (C1 en C2) zich niet goed ontladen en de werking verstoord zal worden. Onder normale situatie's zal dit alarm goed functioneren, echter tijdens bijvoorbeeld zwaar onweer bestaat de mogelijkheid om "vals"-alarm op te wekken. Dit kan omdat bij zware electrische ontladingen er in de bedrading van de detectie-contacten (S2 en S3) inductie-spanningen ontstaan, zodat het alarm in werking kan treden. Omdat dit alarm met CMOS-IC's werkt, kan dit fenomeen worden uitgeschakeld door een opnemer-pulsonderdrukker tussen de dectectie-contancten en ingang van het alarmsysteem op te nemen. Hiervoor wordt een ongebruikte poort van IC1 gebruikt en als inverter geschakeld. De ingangen (pin 8 en 9) van poort (IC1C) worden aangesloten op de detectielijn (knooppunt R5/R6). De uitgang van deze poort wordt via weerstand (R8) en het laagdoorlaat-filter (R9/C3) naar de ingang (pin 9) van het hoofdalarm poort (IC3C) gebracht. Op deze wijze zullen alleen de signalen welke een grotere periodetijd dan 50 milliseconde hebben worden doorgelaten en als alarm gedetecteerd. De korte stoorpulsen welke opgewekt kunnen worden, zijn hiermee afgevangen. De zelfafschakelende, relaissturing en paniek-voorziening gedeelten van deze schakeling zijn uitgebreid toegelicht in de schakelingen "Basisschakeling zelhoudend inbraakalarm","Basssischakeling voor eenvoudig zelfuitschakelend inbraakalarm" en "Basisschakeling zelfuitschakelend alarm met paniek-uitbreiding. Blijft nog over het gedeelte Inbraak-registratie+signalering. Dit gedeelte omvat eigenlijk een toongenerator van klein vermogen, welke indien er een inbraak plaatsgevonden heeft ingeschakeld zal worden en blijft genereren en voordurend signaal afgeeft OPMERKING:wanneer batterij/accu voeding gebruikt wordt, zal het stoppen nadat batterij/accu LEEG geraakt zijn. In dit geval is een 12 Volt netvoeding met een vermogen van ongeveer 700 milliampére erg handig. De generator laat de eigenaar weten, dat er een inbraak plaatsgevonden heeft ook al is het hoofdalarm weer uitgeschakeld. Dit gedeelte heeft een permanente voeding, vandaar dat het Rechts van sleutelschakelaar S1 is geplaatst. De werking is als volgt de poorten (IC4D en IC4C) zijn geschakeld als een sturbare 800 Hertz-oscillator. Deze oscillator stuurt transistor (T2) welke via weerstand R22 de luidspreker(LS) laat werken. De collector van transistor (T1) stuur via de zelfhoudende schakeling poorten (IC4a en IC4B) de generator. In rust is de collectorspanning van transistor(T1) hoog en is relais (RE) afgevallen. In deze toestand is de 800-hertz generator NIET in werking en zal de regisstratie-schakeling ongeveer 1 µAmpére stroom opnemen. Indien het alarm in WERKING treedt en het relais (RE0 aangetrokken is, zal de collector van trnasistor(T1) laag zijn waarbij de twee poorten (IC4A en IC4B) omschakelen en via poort (IC4C) de 800-hertz generator laten werken. Er zal dan via luidspreker(LS) een toon hoorbaar zijn. De enige manier om de toom te laten stoppen is het indrukken van schakelaar S8. De luidspreker kan ieder gewenste impedantie tussen 3-100 Ohm hebben, let wel op dat de samengestelde weerstand (R22 en impedantie LS) minimaal 100 Ohm tot maximaal 10 Kohm mag bedragen. Hiermee is het gewenste geluidsniveau aan te passen. Het maximale uitgangsvermogen is ongeveer 250 milliWatt, wanneer weerstand (R22) NUL ohm en de luidspreker-impedantie 100 Ohm is. waarbij de generator ongeveer 50 milliAmépere stroom neemt. Een lager uitgangsvermogen, resulteerd in een evenredig lager stroomverbruik.
0024.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster