Schakeling is geplaatst op 05 maart 2012

Alarmering-apparaat.

Het uitgangspunt van deze schakeling is een dubbele alarmerings-signaal, wanneer er een raam of deur ongegoorloofd geopend wordt. Het gegeven alarm mag niet direct na sluiten raam of deur worden uitgeschakeld, maar moet blijven werken. Daarnaast moet niet iedereen eenvoudig het alarmering-apparaat kunnen uitzetten. Om te voorkomen dat het apparaat buiten werking kan worden gesteld door de aansluitpunten van de alarmerings-contacten te verbreken, wordt er bij dit apparaat gebruik gemaakt van één of meerdere in serie aangesloten VERBREEK-contacten(S2). Dit soort contacten kan op velerlei manieren worden uitgevoerd, en heeft een breed toepassingsgebied. Omdat er door deze contact(en) continu stroom loopt, zal verbreking van de kring, het alarm automatisch in WERKING stellen en de signaalgevers activeren. De werking is als volgt: In Standby-toestand(sleutel-schakelaar S1 is gesloten) zal de ingang door verbreek-contact(en) S2 worden kortgesloten. De basis van transistor(T1) heeft een lage spanning via spanningsdeler (R1/R10), waardoor de transistoren (T1,T2 en T3)zich in spertoestand bevinden. Het gevolg hiervan is dat het relais(RE) is afgevallen en de hierop aangesloten signaalgever UIT-blijft. Ook krijgen de als astabiele multivibrator geschakelde transistoren (T4 en T5) geen spanning en ook zij blijven in spertoestand, waardoor er geen oscillatie plaatsvindt en de luidspreker(LS) STIL blijft. In standby-toestand zijn dus alle transistoren gespert, en omdat weerstand(R1) een hoge waarde heeft zal er een zeer kleine ruststroom door de schakeling lopen. Wanneer er nu één of meerdere (S2)verbreek-contacten worden geopend, zal transistor(T1)in geleiding schakelen. Daardoor zullen ook de transistoren(T2 en T3) gaan geleiden, waardoor het relais(Re) direct zal aantrekken. Omdat het schakelcontact van het relais, geschikt is voor verwerking van hoge stromen (4-10 A) en geschikt is om 220V~ te verdragen, kan hiermee bijvoorbeeld VERLICHTING worden geschakeld. De contacten zijn via de aansluitpunten (RE-MC, RE-NO en RE-NC) beschikbaar om ieder willekeurige vorm van signalering in te schakelen. Daarnaast krijgt ook direct de astabiele multivibrator (T4/T5) spanning en zal deze gaan oscilleren, waarbij de oscillatie-frequentie in te stellen is via potmeter(P1). Het oscilleren zal via luidspreker(LS) hoorbaar zijn, hetgeen een afschrikkende werking heeft. Wordt het verbreek-contact(en) S2 weer gesloten, dan zal transistor(T2) via transistor(T3) en weerstand(R9) in geleiding blijven. Daardoor blijft ook transistor(T3) geleiden, en zal relais(RE) aangetrokken blijven. Via sleutel-schakelaar(S1) kan de schakeling worden uitgeschakeld en direct weer STANDBY worden gezet. Omdat voor schakelaar(S1) een sleutel-schakelaar gebruikt is, kan verhinderd worden dat iedereen eenvoudig het alarmering-apparaat kan resetten en standby plaatsen. Deze schakeling van via een batterij/accu van de benodigde voedingsspanning worden voorzien, om da batterij-spanning in de gaten te kunnen houden is een drukknop(S3) met paneelmeter(METER) en voorschakelweerstand(R11"**) toegevoegd. De meter moet gevoeliger zijn dan 500 milliAmpére. De waarde van de voorschakelweerstand R11** kan worden berekend aan de hand van de inwendige weerstand van de paneelmeter. Omdat we een minimale spanningsval over de meter willen bewerkstelligen (bijvoorbeeld 0,01 milliVolt) moet de totale weerstand van de meetkring 11,12 Mohm zijn. Er zal op deze wijze een stroom door de meetkring vloeien van 1 milliAmpére. De meeste paneelmeters voor gelijkspanning hebben een hoge inwendige weerstand, bijvoorbeeld 10 Mohm. Dan is een waarde van 1,12 Mohm voor R11 afdoende. De waarde van R11** is dus erg afhankelijk van de inwendige weerstand van de paneelmeter. Hoe hoger de totale inwendige weerstand, des te minder stroom er vloeit, hetgeen de nauwkeurigheid ten goede komt. Bedenk wel dat er een stroompje moet vloeien, om iets te kunnen meten.
0022.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster